TH EN
  • Address 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
    แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
    กรุงเทพฯ 10800
  • Tel 02 555-2000
    ต่อ 4802-4
  • TH EN
page-scholarships ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
1. ทุนอุดหนุนการศึกษา
ช่วงเวลารับสมัครทุน
ภาควิชาเป็นผู้พิจารณา (สิงหาคม และมกราคม)
ทุนละ
25,000.-
หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษโครงการสมทบพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
2. ทุนพัฒนาวิชาการ
ช่วงเวลารับสมัครทุน
ภาควิชาเป็นผู้พิจารณา
ทุนละ
5.000.-
หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษาโครงการปกติที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. ทุนขาดแคลน/ช่วยกิจกรรม
ช่วงเวลารับสมัครทุน
ช่วงเดือน กันยายน และ กุมภาพันธ์
ทุนละ
5,000.-
หมายเหตุ
นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องทำงานช่วยภาควิชาตามที่มอบหมาย แต่ไม่เกิน 3 ชม/สัปดาห์
ทุนภายนอกทีมอบให้ นศ. เฉพาะภาคไอซี
ทุนอาหารกลางวัน อาจารย์รณัชย์ ศิริโชติ
ช่วงเวลารับสมัครทุน
ภาควิชาเป็นผู้พิจารณา (เดือนกรกฎาคม)
ทุนละ
5,000.- 10,000.-
หมายเหตุ
อาจไม่ได้ให้ประจำทุกปี และจะมอบช่วงวันปฐมนิเทศ นศ
ระดับปริญญาโท
1. ทุนการศึกษาให้ในแต่ละแขนงวิชา รวมแล้วไม่เกิน 25 ทุน
ช่วงเวลารับสมัครทุน
ตลอดปี
ทุนละ
หมายเหตุ
คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย และมีเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.75 (ทุนเต็ม) ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 จะให้สิทธิ์ในการสมัคร แต่ขึ้นกับดุลยพินิจของภาควิชา (ทุนครึ่ง)
ระดับปริญญาเอก
1. ทุนการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 10 ทุน
ช่วงเวลารับสมัครทุน
ตลอดปี
ทุนละ
หมายเหตุ
คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน แบบ 1.1 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2561-2562 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และกำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในชั้นปีสุดท้าย และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 แบบ 1.2 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2561-2562 และได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 แบบ 2.1 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2561-2562 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในชั้นปีสุดท้าย และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 แบบ 2.2 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2561-2562 และได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้าย และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25