TH EN
 • Address 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
  กรุงเทพฯ 10800
 • Tel 02 555-2000
  ต่อ 4802-4
 • TH EN
page-about เกี่ยวกับเรา

ประวัติภาควิชา

ก่อนจะมี IC

ในปี พ.ศ. 2525 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทเครื่องกลและไฟฟ้า โดยถือว่านักศึกษาในปีนั้นเป็นนักศึกษารุ่นแรก

จุดเริ่มต้นของ

ในปีพ.ศ. 2531

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขึ้นในสถาบัน โดยมีภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะด้วยจึงนับเป็นถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้ โดยสำนักงานภาควิชาอยู่ ณ ชั้นล่างอาคาร 46 (ซึ่งในปัจจุบันคือบริเวณโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยตรงข้ามศาลเจ้าพ่อยีราฟนั่นเอง) และได้มีการจัดทำ “ซุ้มไอซี” เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาของภาควิชา

ในปีพ.ศ. 2532

ซึ่งเป็นปีที่ภาควิชามีนักศึกษารุ่นที่ 8 (IC 8) ภาควิชาจึงได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมที่เน้นด้านปิโตรเคมี ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมและปิโตรเคมี โดยเรียกนักศึกษากลุ่มนี้ว่า “นักศึกษาโครงการเร่งรัด” และนอกจากนี้ยังมีการเปิดรับ “นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ” ขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตของรัฐบาลได้ถูกยกเลิกไปในเวลา 2 ปีถัดมา ดังนั้นภาค ภาควิชาจึงมีเพียงนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษเท่านั้น

IC ย้ายบ้านใหม่
ในปีพ.ศ. 2538

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ถูกสร้างแล้วเสร็จ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจึงได้ทำการย้ายสำนักงานขึ้นมาอยู่ ณ ชั้น 8 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยในโซน A จัดสร้างเป็นห้องธุรการภาควิชา และห้องพักอาจารย์ และในโซน B ได้จัดสร้างเป็นห้องปฏิบัติการเคมีเฉพาะของนักศึกษา นอกจากนี้ก็ได้มีการก่อสร้าง “อาคารเก็บสารเคมี” ขึ้นด้านหลังคณะ เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับสอนวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกอาคารหนึ่งด้วย

IC เติบใหญ่
ในปี พ.ศ. 2539

ภาควิชาได้เปิด “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม” นับว่าเป็น ภาควิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ในปี พ.ศ. 2544

ได้เปิด“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์” เพิ่มขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2547

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้มีการต่อเติมอาคารขึ้นอีก 3 ชั้น ภาควิชาจึงได้รับจัดสรรส่วนอาคารบริเวณชั้น 9 ทางด้านโซน A เพื่อจัดเป็นห้องปฏิบัติการโครงงานพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย และห้องบรรยายก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ

ในปี พ.ศ. 2548

ภาควิชาได้เปิด “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม” ซึ่งนับได้ว่าเป็นภาควิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้จัดการศึกษาครบทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ในปี พ.ศ. 2558

อาคารใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้มีการสร้างแล้วเสร็จ โดยสร้างขึ้นติดกับอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เดิม ภาควิชาได้รับจัดสรรส่วนอาคารบริเวณชั้น 9 เพื่อจัดเป็นห้องปฏิบัติการเครื่องมือสำหรับงานวิจัยขั้นสูงและห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ปัจจุบันของ IC
 • เปิดทำการสอนครบทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 • ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า 3,000 คน นับตั้งแต่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2531
 • จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตทั้งหมดกว่า 400 คน และในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตอีกประมาณกว่า 20 คน
 • จำนวนอาจารย์ประจำ 27 คน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและช่างเทคนิค 11 คน
 • ปัจจุบันภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมมีความพร้อมทั้งด้านการสอน งานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
บุคลากรเกษียณอายุราชการ

1. ผศ. กรรณิกา เกตุสิงห์ (เคมีอินทรีย์)

ผศ. กรรณิกา เกตุสิงห์ (เคมีอินทรีย์)

2. อาจารย์รณัชย์ ศิริโชติ (เคมีเชิงวิศวกรรม)

อาจารย์รณัชย์ ศิริโชติ (เคมีเชิงวิศวกรรม)

3. อาจารย์สมจิต คงเมือง (เคมีอนินทรีย์)

อาจารย์สมจิต คงเมือง (เคมีอนินทรีย์)

4. รศ. วัฒนา ปิ่นเสม (เคมีเชิงวิศวกรรม)

รศ. วัฒนา ปิ่นเสม (เคมีเชิงวิศวกรรม)

5. รศ. ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ (เคมีอินทรีย์)

รศ. ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ (เคมีอินทรีย์)

6. รศ. ดร.ณรงค์ ผังวิวัฒน์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)

รศ. ดร.ณรงค์ ผังวิวัฒน์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)

7. รศ. นฤมล เครือองอาจนุกูล (เคมีอินทรีย์)

รศ. นฤมล เครือองอาจนุกูล (เคมีอินทรีย์)

8. รศ. ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช (เคมีพอลิเมอร์)

รศ. ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช (เคมีพอลิเมอร์)
บุคลากรอาวุโส

1. อาจารย์เนรมิต มรกต (เคมีวิเคราะห์)

 

2. ดร.สุพล โชติวรรณ (เคมีพอลิเมอร์)

 

3. รศ. ศิริลักษณ์ นิวิจรรยงศ์ (เคมีอินทรีย์และเคมีวิเคราะห์)

รศ. ศิริลักษณ์ นิวิจรรยงศ์ (เคมีอินทรีย์และเคมีวิเคราะห์)

4. รศ. ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล (ชีวเคมี)

รศ. ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล (ชีวเคมี)

5. ผศ. ประวิตร จันทรานุภาพ (เคมีเชิงฟิสิกส์)

ผศ. ประวิตร จันทรานุภาพ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
 

อดีตบุคลากร

1. ดร.พัฒนพงษ์ อ่ำพันธุ์ (เคมีวิเคราะห์)

 

2. ผศ. ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี (เคมีพอลิเมอร์)

ผศ. ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี (เคมีพอลิเมอร์)

3. ผศ. ดร.กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล (เคมีเชิงวิศวกรรม)

ผศ. ดร.กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล (เคมีเชิงวิศวกรรม)

4. ดร.พจนทิพย์ อิ่มสงวน (เคมีเชิงวิศวกรรม)

ดร.พจนทิพย์ อิ่มสงวน (เคมีเชิงวิศวกรรม)

5. ผศ. ดร.รังสิมา หญีตสอน (พอลิเมอร์)

ผศ. ดร.รังสิมา หญีตสอน (พอลิเมอร์)

6. ผศ. ดร.ปริญญา คงพรม (วิศวกรรมเคมี)

ผศ. ดร.ปริญญา คงพรม (วิศวกรรมเคมี)