TH EN
  • Address 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
    แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
    กรุงเทพฯ 10800
  • Tel 02 555-2000
    ต่อ 4802-4
  • TH EN
page-about เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารภาควิชา

รองศาสตราจารย์
นฤมล เครือองอาจนุกูล
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลิดา สิมะสาธิตกุล
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรนุช สมส่งกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและสหกิจศึกษา
อาจารย์ ดร.
ชัชลิฎา บุญพะเนียด
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา