รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล

Email : yingpit.p@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4801, 4809

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Pornputtkul, Y., “Properties of Self-Doped Polyaniline/Chitosan Multilayer Films Fabricated Using Layer-by-Layer Technique”, In Proceeding MACRO 2014, 6-11 July, 2014 Chiang Mai International Convention and Exhibition Center, Chiang Mai, Thailand, 276-278 (2014).

 

ศิริวารินทร์ โตใหญ่  เกตุวดี วิไลพรเจริญ  ยิ่งพิศ พรพัฒนกุล และโกวิทย์  ปิยะมังคลา, “จลนศาสตร์ กลไกและเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับโครเมียม (VI) จากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยใช้ไคโตซาน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน), หน้า 28-39, 2555.

 

Tiptipakorn, S., Duangchan, A., and Pornputtkul, Y., “Gamma Radiation Effects on Benzoxazine Monomer: Curing and Thermal Properties”, In Proceeding of The International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP 2011), May 7-9, Bangkok, Thailand, IPCBEE proceeding, 10, pp.25-30 (2011).