รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ผังวิวัฒน์

Email : narong.p@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4819

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

พิสิษฐ์ อรรคพิพัฒน์ ศิวาพร บริพันธ์ ณรงค์ ผังวิวัฒน์ และนพรัต กาญจนประยุธ  , การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยวิธีพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม), 2559

 

Srisuwan, N., Pungwiwat N., “The Synthesis of Cathodic Inhibitor for Corrosion Protection of Cupper”, The 5th Thailand Metallurgy Conference, January, 2012, pp.12, 2012.

 

Srisuwan, N., Pungwiwat, N., kiatsereekul, N., Kongkrapanth, T.,“The Synthesis of Anodic Inhibitor for Corrosion Protection of Cupper” , The 5th Thailand Metallurgy Conference, January, 2012, pp.13, 2012.