รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ปิยะมังคลา

Email : kowit.p@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4812

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Rakchaiyawan, U., Kulratkitiwong, Y., and Piyamongkala, K., “Kinetics Adsorption of Silver Ion by Blend Chitosan-Polyvinyl Alcohol Resin”, International Journal of Environmental Science and Development, 6 (9), pp.655-659 (2015).

 

อุษณีย์ รักษ์ไชยวรรณ  ยุพดี กูลรัตน์กิติวงศ์ และโกวิทย์ ปิยะมังคลา, “สมดุลและจลนศาสตร์การดูดซับไอออนเงินโดยไคโตซานผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เรซิน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), หน้า 12-22, 2557.

 

ณัฐรัตน์ เรืองรอง  มธุรส แถวทรัพย์ และโกวิทย์ ปิยะมังคลา, “การดูดซับสีย้อมไดเร็กต์บลู 86 โดยไคโตซานและแกลบ”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3 (กันยายน), หน้า 55-60, 2557.