ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลำดับ ทุน ช่วงเวลารับสมัครทุน ทุนละ หมายเหตุ
1 ทุนสบทบพิเศษ ภาควิชาเป็นผู้พิจารณา (สิงหาคม และมกราคม) 25,000.- สำหรับนักศึกษโครงการสมทบพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
2 ทุนเรียนดี ภาควิชาเป็นผู้พิจารณา 5,000.- สำหรับนักศึกษาโครงการปกติที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3 ทุนขาดแคลน/ช่วยกิจกรรม ช่วงเดือน กันยายน และ กุมภาพันธ์ 5,000.- นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องทำงานช่วยภาควิชาตามที่มอบหมาย แต่ไม่เกิน 3 ชม/สัปดาห์
4 ทุนลดหย่อน ช่วงเดือน พฤศจิกายน และ พฤษภาคม 3,000.- สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคนทุนทรัพย์
5 ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดปี 10,000.- สำหรับนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางบ้าน เช่น บ้านเกิดอัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น
ทุนภายนอกที่มอบให้ นศ. เฉพาะภาคไอซี
1 ทุนอาหารกลางวัน อาจารย์รณัชย์  ศิริโชติ ภาควิชาเป็นผู้พิจารณา (เดือนกรกฎาคม) 4,000.- ถึง 5,000.- อาจไม่ได้ให้ประจำทุกปี และจะมอบช่วงวันปฐมนิเทศ นศ

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับ ทุน ช่วงเวลารับสมัครทุน ทุนละ หมายเหตุ
1 ทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ช่วงเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ 5,500.- เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงต่าง ๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา บำรุงห้องสมุด ฯลฯ
สำหรับนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
เป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปี (ทั้งระดับปริญญาโท และเอก)
2 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดปี ตามจ่ายจริง
3 ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย หลังจากเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว 10,000.- สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
15,000.- สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
4 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ของจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หลังจากเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแหล่งทุน ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา