เจ้าหน้าที่

Approved
Biography:

นักวิทยาศาสตร์
Email : sompon.p@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4103

Approved
Biography:

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
Email : pranee.p@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4815

Approved
Biography:

วิศวกร ชำนาญการพิเศษ
Email : thera.p@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4815

Approved
Biography:

นักวิทยาศาสตร์
Email : suranee.a@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4813

Approved
Biography:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
Email : monta.s@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4803

Approved
Biography:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
Email : jarrassri.s@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4804

Approved
Biography:

นักวิชาการศึกษา
Email : karaked.c@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4802