อาจารย์ ดร.ชัชลิฎา บุญพะเนียด

Email : chatchalida.b@sci.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4805

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ชัชลิฎา บุญพะเนียด ชญานี อรุณสมบูรณ์ ฐิติกา วงษ์มี และ สมโภชน์ น้อยจินดา, “การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างไดคลอโรฟีนอล ไตรคลอโรฟีนอล เพนตะคลอโรพีนอลและไตรคลอโรแอนิซอล ในตัวอย่างกระดาษด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ฉบับที่ 24,    หน้า 596-605, 2557.

Nacapricha, D., Sastranurak, P., Mantim, T., Amornthammarong, N., Uraisin, K., Boonpanaid, C., Chuyprasartwattana, C., and Wilairat, P., “Cross Injection Analysis: Concept and Operation for Simultaneous Injection of Sample and Reagents in Flow Analysis”, Talanta, 110, pp.89-95, (2013).