ตัวอย่างการเขียนคำร้องและแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

1.     ตัวอย่างการเขียนคำร้องทั่วไป (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)
1.1 คำร้องขอเข้าสอบปลายภาคเรียนที่………./…………….
1.2 คำร้องขอสอบในรายวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่……..
1.3 คำร้องขอผ่อนผันการมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1.4 คำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนภาคเรียนที่….
1.5 คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตวิชาเรียน
1.6 คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/ขอใบรับรองความประพฤติ
1.7 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
1.8 คำร้องขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
2.     แบบฟอร์ม (สำหรับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษ/วิจัย)
2.1 การขออนุญาตและระเบียบใช้ห้องเรียน/ห้องวิจัย/ห้องปฏิบัติการ
2.1.1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง (คณะวิทยาศาสตร์ มจพ.)
2.1.2 แบบฟอร์มขอใช้ห้องในเวลาราชการ
2.1.3 กฎระเบียบการใช้ห้องวิจัย ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
2.1.4 แบบคำขอปฏิบัติงานในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นอกเวลาราชการ
2.1.5 แบบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (IC-RL-F-2558/1)
2.1.6 แบบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (ค้างคืน) (IC-RL-F-2558/1/….)
2.1.7 ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในห้องปฏิบัติการเคมี
2.1.8 ความประพฤติผิดระเบียบในการใช้ห้องวิจัย ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
2.1.9 การลงโทษนักศึกษาผิดระเบียบการใช้ห้องวิจัย ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
2.2 การทำโครงงานพิเศษ/วิจัย
2.2.1 ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุโครงงานพิเศษ
2.2.2 ระเบียบในการขอตรวจสอบราคาสารเคมี และอุปกรณ์/เครื่องแก้ว
2.2.3 ขั้นตอนการเบิก-จ่ายอุปกรณ์และสารเคมี
2.2.4 ระเบียบในการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ เครื่องแก้วและสารเคมี
2.2.5 ข้อปฏิบัติในการกำจัดของเสียเคมี
2.2.6 ข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายสารเคมี
2.2.7 ข้อกำหนดในการจัดเก็บสารเคมี
2.2.8 แบบขออนุญาตใช้อุปกรณ์และเครื่องมือนอกเวลาราชการ (ข้ามคืน)
2.2.9 ใบขอซื้อวัสดุทำโครงงานพิเศษ (IC-MAT-F-2557/02)
2.2.10 ใบขอตรวจสอบราคาสารเคมี
2.2.11 ใบเบิกอุปกรณ์/เครื่องแก้ว และสารเคมี
2.2.12 ใบรายงานอุบัติเหตุ
2.2.13 ใบบันทึกความผิดและการรายงานความประพฤติ
2.2.14 ป้ายประกาศแจ้งรายละเอียดการใช้งาน
2.2.15 ฉลากสำหรับติดภาชนะหรือขวดของเสียเคมี
2.2.16 ฉลากติดขวดสารเคมี สำหรับขวดแบ่งหรือเตรียมขึ้นเอง
2.2.17 ฉลากติดขวดสารเคมี สำหรับขวดสารเคมีที่สั่งซื้อ (มีฉลากเดิมอยู่)
2.2.18 ป้ายแสดงรายการสารเคมี สำหรับติดหน้าตู้สารเคมี
2.2.19 แบบฟอร์มข้อมูลสารบบสารเคมี
3.     แบบฟอร์ม (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา)
3.1 ใบประเมินผลโครงการสหกิจศึกษา
3.2 แบบฟอร์มขอฝึกงาน
4.     การขอจบการศึกษา
4.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ห้องปฏิบัติการเคมี
4.2 ขั้นตอนการทำเรื่องจบการศึกษา
4.3 แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาภาควิชา [กรณีทำเรื่องจบการศึกษา]