แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

1.     งานบุคคล
1.1 แบบขอหนังสือรับรอง
1.2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่
1.3 แบบใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
1.4 แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
1.5 แบบใบขอยกเลิกวันลา
1.6 แบบใบลาพักผ่อน (ต่างประเทศ)
1.7 แบบใบลาพักผ่อน (ในประเทศ)
1.8 แบบใบลาป่วย, ลาคลอดบุตร, ลากิจส่วนตัว
2.     งานพัสดุ
2.1 ใบรับจ้างทำของ
2.2 ใบขอซื้อวัสดุ
3.     งานการเงิน
3.1 ใบเบิกค่าพาหนะ
3.2 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่างประเทศ)
3.3 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)
4.     งานธุรการ/งานแจ้งซ่อม
4.1 แผนผังแบบขอแจ้งซ่อม-แจ้งความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
4.2 รายงานการแจ้งซ่อม/แจ้งความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
4.3 แบบขอแจ้งซ่อม/แจ้งความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
4.4 ใบขออนุญาตนำของออกนอกมหาวิทยาลัย