ประวัติภาควิชา

ก่อนจะมี IC

ในปี พ.ศ. 2525 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทเครื่องกลและไฟฟ้า โดยถือว่านักศึกษาในปีนั้นเป็นนักศึกษารุ่นแรก

%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b5-ic
%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-ic

จุดเริ่มต้นของ

ในปีพ.ศ. 2531 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขึ้นในสถาบัน โดยมีภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะด้วยจึงนับเป็นถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้ โดยสำนักงานภาควิชาอยู่ ณ ชั้นล่างอาคาร 46 (ซึ่งในปัจจุบันคือบริเวณโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยตรงข้ามศาลเจ้าพ่อยีราฟนั่นเอง) และได้มีการจัดทำ “ซุ้มไอซี” เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาของภาควิชา

ในปีพ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นปีที่ภาควิชามีนักศึกษารุ่นที่ 8 (IC 8) ภาควิชาจึงได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมที่เน้นด้านปิโตรเคมี ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมและปิโตรเคมี โดยเรียกนักศึกษากลุ่มนี้ว่า “นักศึกษาโครงการเร่งรัด” และนอกจากนี้ยังมีการเปิดรับ “นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ” ขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตของรัฐบาลได้ถูกยกเลิกไปในเวลา 2 ปีถัดมา ดังนั้นภาค ภาควิชาจึงมีเพียงนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษเท่านั้น

IC ย้ายบ้านใหม่

ในปีพ.ศ. 2538 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ถูกสร้างแล้วเสร็จ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจึงได้ทำการย้ายสำนักงานขึ้นมาอยู่ ณ ชั้น 8 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยในโซน A จัดสร้างเป็นห้องธุรการภาควิชา และห้องพักอาจารย์ และในโซน B ได้จัดสร้างเป็นห้องปฏิบัติการเคมีเฉพาะของนักศึกษา นอกจากนี้ก็ได้มีการก่อสร้าง “อาคารเก็บสารเคมี” ขึ้นด้านหลังคณะ เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับสอนวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกอาคารหนึ่งด้วย

screen-shot-2559-09-13-at-12-14-30-am

IC เติบใหญ่

ic-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88

ในปี พ.ศ. 2539 ภาควิชาได้เปิด “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม” นับว่าเป็นภาควิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ได้เปิด “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์” เพิ่มขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2547 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้มีการต่อเติมอาคารขึ้นอีก 3 ชั้น ภาควิชาจึงได้รับจัดสรรส่วนอาคารบริเวณชั้น 9 ทางด้านโซน A เพื่อจัดเป็นห้องปฏิบัติการโครงงานพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย และห้องบรรยายก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ

ในปี พ.ศ. 2548 ภาควิชาได้เปิด “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม” ซึ่งนับได้ว่าเป็นภาควิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้จัดการศึกษาครบทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ในปี พ.ศ. 2558 อาคารใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้มีการสร้างแล้วเสร็จ โดยสร้างขึ้นติดกับอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เดิม ภาควิชาได้รับจัดสรรส่วนอาคารบริเวณชั้น 9 เพื่อจัดเป็นห้องปฏิบัติการเครื่องมือสำหรับงานวิจัยขั้นสูงและห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ปัจจุบันของ IC

  • เปิดทำการสอนครบทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
  • ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า 3,000 คน นับตั้งแต่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2531
  • จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตทั้งหมดกว่า 400 คน และในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตอีกประมาณกว่า 20 คน
  • จำนวนอาจารย์ประจำ 31 คน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและช่างเทคนิค 10 คน
  • ปัจจุบันภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมมีความพร้อมทั้งด้านการสอน งานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-ic