ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017)

paccon1

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) ภายใต้หัวข้อ “Green Convergence on Chemical Frontiers” ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.paccon2017.com