คณะบริหารภาควิชา

ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล
รศ.ดร. ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล
หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ
ผศ.ดร. วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
นพวรรณ ชนัญพานิช
รศ.ดร. นพวรรณ ชนัญพานิช
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและสหกิจศึกษา
ประวิตร จันทรานุภาพ
ผศ. ประวิตร จันทรานุภาพ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
ปริญญา คงพรม
ผศ.ดร. ปริญญา คงพรม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา
โกวิทย์ ปิยมังคลา
รศ.ดร. โกวิทย์ ปิยมังคลา
เจ้าหน้าที่พัสดุ